Hoe ondersteun jij een collega bij heftige gebeurtenissen?

Mensen die (chronische) stress ervaren noemen daarvoor oorzaken die in twee categorieën onderverdeeld kunnen worden:

 • factoren die te maken hebben met belasting
 • factoren die te maken hebben met belastbaarheid
 • Stress ontstaat op het moment dat je belasting niet meer matcht met je belastbaarheid.
 • Een voorbeeld daarvan is een dochter die de combinatie gezin en werk goed op de rit had. Vanuit haar ouders ontstaat een grotere vraag naar mantelzorg, met andere woorden een verhoogde belasting. De dochter wil het graag op alle fronten goed doen en slaagt daar niet in doordat ze steeds meer ballen in de lucht moet houden. Ze ervaart een toenemende druk, raakt uitgeput en komt in een vicieuze cirkel terecht, de belasting loopt op en tegelijkertijd neemt haar gebruikelijke belastbaarheid af: ze verwacht steeds meer van zichzelf en kan steeds minder aan.

Life-events

Eind jaren 60 voerden Holmes en Rahe onderzoek uit naar de mate waarin bepaalde gebeurtenissen, zogenaamde life-events, in het leven van een persoon invloed hebben op de mate waarin hij stress ervaart en stressgerelateerde klachten of zelfs ziektes ontwikkelt. Zij hebben cijfermatige scores toebedeeld aan allerlei verschillende gebeurtenissen die zich kunnen voordoen in het leven van mensen. Opvallend aan de scorelijst is dat hierin zowel positief gelabelde gebeurtenissen zoals een verhuizing en gezinsuitbreiding, als negatieve ervaringen zoals ontslag of ziekte, zijn opgenomen.

Enkele voorbeelden:

 • overlijden van partner score: 100
 • scheiding 73
 • huwelijk 50
 • moeilijkheden met schoonfamilie 29
 • verandering in verantwoordelijkheden op het werk 36

Voor sommige van de life-events kies je bewust, je gaat bijvoorbeeld een huis kopen, trouwen of scheiden. Andere dingen overkomen je zonder dat je er invloed op hebt, zoals het verlies van een goede vriend.

Hoe groter de impact (score) van deze gebeurtenissen en hoe meer van deze life-events zich tegelijkertijd of snel achter elkaar voordoen (stapeling), des te meer risico loop je om stressklachten en uiteindelijk gezondheidsklachten te ontwikkelen. Bij een opgetelde score van 150 punten loop je al 35% meer kans om binnen 2 jaar een ziekte te ontwikkelen, bij meer dan 300 punten is die kans gestegen naar 80%.

In dergelijke crisissituaties reageren natuurlijk geen 2 personen op dezelfde manier. Toch is het aan te bevelen om extra alert te zijn op het ontstaan van stressklachten op het moment dat life-events zich voordoen, met name als ze heftig zijn (hoge score) of als er sprake is van stapeling.

Hoe kan je stress bij life-events zoveel mogelijk voorkomen bij collega’s of medewerkers?

5 tips:

 • bied een luisterend oor, zodat de ander zijn/haar verhaal kwijt kan
 • verwacht niet dat hij/zij in zeer korte tijd klaarkomt met de gebeurtenissen, bied hem ruimte en tijd om ermee te dealen (verlofregelingen, tijdelijk andere werktijden of minder werken, etc.)
 • bekijk samen waar de eigen invloed van de collega of medewerker bij deze life-events zit en waar niet, en ondersteun hem bij het zetten van stappen
 • wees alert op stressgerelateerde klachten, maak ze bespreekbaar en bekijk samen hoe de ander ermee om kan gaan
 • schakel coaching of psychologische begeleiding in om de belastbaarheid te vergroten, als de stress langdurig aanhoudt en/of de situatie niet verbetert na enkele weken of maanden (afhankelijk van de problematiek).

En jij, ga jij het gesprek aan op het werk met een collega die het zwaar heeft?

Saskia

Op naar energiek, enthousiast en zinvol werken en leven!